ฟรี
  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    ยินดีต้อนรับ

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    109/145 หมู่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    https://mpy6.thai.ac

ประวัติโรงเรียน

     ประวัติความเป็นมาโรงเรียน(โดยสังเขป)
โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) เดิมชื่อ โรงเรียนวัดธรรมสามัคคี  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2500 โดยนายอำเภอบางละมุง ร่วมกับ พระอธิการจุ๊น ญาณสวโร เจ้าอาวาสวัดธรรมสามัคคี  นายมานะ พิศาลประภา  นางฉลวย  พิศาลประภา  นายมูล  นาคสนธิ์  นายหงษ์  ศรัทธาและประชาชนได้ร้องขอให้จัดตั้งโรงเรียน  โดยสร้างโรงเรียนหลังแรกเป็นอาคารไม้ ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร มีห้องมุข  ใช้เสาไม้ทุบเปลือก  หลังคามุงจาก พื้นไม้ยาง  มีเสื่อลำแพนเป็นฝากั้น  ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 8,000 (แปดพันบาทถ้วน) มีนายเชิญ กล้าแข็ง เป็นครูใหญ่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ต่อมาเมื่ออาคารชำรุดจึงได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบริจาค      ได้ก่อสร้างอาคารเรียนตามแบบ ป.01 ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2507 และใช้อาคารนี้มาจนถึงปัจจุบัน ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2521 ทางราชการได้ยกฐานะสุขาภิบาล ตำบลนาเกลือ ตำบลหนองปรือ  บางส่วนของตำบลห้วยใหญ่  บางส่วนของตำบลหนองปลาไหล ขึ้นเป็นเมืองพัทยา โรงเรียนวัดธรรมสามัคคีจึงได้โอนเข้าอยู่ในสังกัดของเมืองพัทยา โดยได้นามโรงเรียนใหม่ว่า “โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)” ภายใต้การควบคุมดูแลของเมืองพัทยาและสำนักบริหารการศึกษาท้องถิ่น กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
อาคาร 3 แบบ  4/12  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540  เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
อาคาร 1 แบบ  4/12  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2547  เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน
อาคาร 2 แบบ  4/12  สร้างแทนอาคารเรียนแบบ ป.01  ซึ่งอาคารเรียนแบบ ป.01  ชำรุดทรุดโทรมมาก  ได้ทำการรื้อถอนและทางโรงเรียนได้งบประมาณอาคารเรียนแบบ 4/12  ซึ่งเป็นอาคาร  คสล.  4 ชั้น 12 ห้องเรียน  สร้างแทนอาคารเดิม  และอาคาร  4/12 นี้  สร้างเสร็จเมื่อเดือนตุลาคม  พ.ศ.  2551  และเปิดทำการสอน  เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2551
อาคาร 4 แบบ 4/12 สร้างเมื่อ พ.ศ. 2556  เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน