ฟรี
  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    ยินดีต้อนรับ

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    109/145 หมู่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    https://mpy6.thai.ac

นางรสริน อินทรา : การพัฒนาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
ผู้วิจัย นางรสริน อินทรา ปีการศึกษา 2560
บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์ (Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเพื่อเปรียบเทียบการรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์ (Vocabulary) ที่พัฒนาขึ้น 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์ (Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดคำศัพท์ (Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 8 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน 3) แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดคำศัพท์(Vocabulary) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย () และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)