ฟรี
  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    ยินดีต้อนรับ

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    109/145 หมู่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    https://mpy6.thai.ac

ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วารี นิธีกุลวัฒน์ : การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ

เรื่องการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ร่วมกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้วิจัย        ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพย์วารี นิธีกุลวัฒน์
ระดับชั้น   มัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียน   เทศบาลบ้านบางเหนียว
ปีการศึกษา  2554

วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1
3) เพื่อศึกษาทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย 1) แผนจัดการเรียนรู้ 2) แบบวัดทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน 3) แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัย มีจำนวน 20 ข้อ ใช้เพื่อทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้มาตราวัดทัศนคติของลิเคอร์(Likert) จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน คประสิทธิภาพ E1/E2 และค่าดัชนีประสิทธิผล

ผลการวิจัยพบว่า
 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ร่วมกัน มีประสิทธิภาพ 82.23 / 82.13 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.6356? ทักษะการเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75 ซึ่งอยู่ในระดับคุณภาพดี ทั้งรายข้อและโดยภาพรวม และมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.486