ฟรี
  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    ยินดีต้อนรับ

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    109/145 หมู่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    https://mpy6.thai.ac

สุจินต์ ทิมเที่ยง : รายงานผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์นำพาสู่อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์นำพา
สู่อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษา        สุจินต์  ทิมเที่ยง
ปีพิมพ์             2561
 
บทคัดย่อ
 
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์นำพาสู่อาชีพ         กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์นำพาสู่อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์นำพาสู่อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (3)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์นำพาสู่อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (4) ศึกษา ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์นำพาสู่อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) ภาคเรียนที่ 2         ปีการศึกษา 2560 จำนวน 37 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากห้องเรียนที่ผู้ศึกษาทำการสอน 3 ห้อง มา 1 ห้อง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ครอบครัวมีปัญหาเรื่องรายได้มากที่สุดเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ (1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์นำพา   สู่อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 เล่ม      (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
(3) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์นำพาสู่อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 9 แผน (4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์นำพาสู่อาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเคิร์ท จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐาน ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาประสิทธิภาพ E1/E2 การหาค่าดัชนีประสิทธิผล E.I. และการทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent Sample
ผลการศึกษา พบว่า
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์นำพาสู่อาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดทำขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.41 / 87.21  
2. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานประดิษฐ์นำพาสู่อาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 0.8139 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น   ร้อยละ 81.39
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรียนที่ต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สร้างสรรค์     งานประดิษฐ์นำพาสู่อาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับมากที่สุด