ฟรี
  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    ยินดีต้อนรับ

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    109/145 หมู่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    https://mpy6.thai.ac

นายกำพล แซ่เฮ้ง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสมุนไพรใกล้ตัวสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสมุนไพรใกล้ตัวสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน นายกำพล แซ่เฮ้ง
สถาบัน โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา
ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2562
                                                               บทคัดย่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) สำนักการศึกษาเมืองพัทยา ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) จำนวน 44 คน เนื้อหาที่นำมาสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม ได้แก่ เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว ซึ่งเป็นเนื้อหาในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี) สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตในครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 7 เล่ม ใช้เวลาในการสอน 14 ชั่วโมง จัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว จัดการเรียนรู้ตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว จำนวน 7 เล่ม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดการเรียนรู้ ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว จำนวน 14 แผน แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสมุนไพร ใกล้ตัว และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมุนไพรใกล้ตัว สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า E1/E2 ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย () ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการหาค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ผลการศึกษา พบว่า 1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างขึ้นนั้น มีประสิทธิภาพ 86.66/85.38 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. ดัชนีประสิทธิผลของหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสมุนไพรใกล้ตัว สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.7942 คิดเป็นร้อยละ 79.42 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม