ฟรี
  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    ยินดีต้อนรับ

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    109/145 หมู่ 13 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3

  • โรงเรียนเมืองพัทยา 6 (วัดธรรมสามัคคี)
    https://mpy6.thai.ac

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

สถานศึกษาสร้างคนดี มีทักษะอาชีพ

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียน มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และมาตรฐานการศึกษาชาติ
2.
3.
4.
5. 
6.
7. 
8. 
9.